Algemene voorwaarden

Robin Das Kunstsmid
Schootstraat 224
3550 Heusden-Zolder
BE 0839 760 078, eenmanszaak
E-mail: info@robindaskunstsmid.be
Tel.: +32 (0)474 67 99 62
Website: robindaskunstsmid.be

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, (online) bestellingen, aankopen en overeenkomsten tussen ROBIN DAS KUNSTSMID, Schootstraat 224 te 3550 Heusden-Zolder, BTW BE 0839 760 078, RPR Antwerpen Afdeling Hasselt (hierna “ROBIN DAS KUNSTSMID” genoemd) en de klant of opdrachtgever (hierna “Klant” genoemd) m.b.t. de verkoop, levering en plaatsing van smeedwerk, het geven van cursussen en workshops, het leveren van prestaties al dan niet in onder-aanneming en verwante diensten (hierna “Producten en Diensten” genoemd). Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elk bezoek of gebruik van de Website en de Webshop via www.robindaskunstsmid.be. Door de toegang tot en het gebruik van de Website en de Webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor ROBIN DAS KUNSTSMID indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door hem zijn aanvaard.
Alle aanbiedingen, voorstellen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding, offerte of prijsopgave schriftelijk anders is aangegeven. Bij een eventuele aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Indien geen termijn vermeld staat in de offerte, is onze offerte geldig voor een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod. Een offerte is enkel geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.
De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van de offerte door de Klant. Elke (online) bestelling is slechts geldig na aanvaarding door ROBIN DAS KUNSTSMID. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door ROBIN DAS KUNSTSMID. Bij het plaatsen van de bestelling deelt de Klant zijn naam, adresgegevens, ondernemingsnummer (indien van toepassing) en betaalinformatie mee. De Klant garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn.
Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van de overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien een eerdere bestelling niet of slecht gedeeltelijk werd afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie zal steeds op de Website aanwezig zijn.

2. Prijzen en kosten

2.1. Algemeen

Alle vermelde prijzen, aangegeven in euro, zijn inclusief BTW, volgens het geldende tarief, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief verplaatsings- en/of verzendingskosten. De verplaatsingskosten en/of verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur. ROBIN DAS KUNSTSMID kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten of andere fouten waardoor de prijs verkeerdelijk wordt weergegeven.

2.2. Website en webshop

ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zicht het recht voor om zijn Website en bijhorende Producten en Diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
Via de website stelt ROBIN DAS KUNSTSMID een Webshop ter beschikking die een aantal aangeboden Producten of Diensten voorstelt met vermelding van de prijs en beschrijving. Deze voorstelling heeft geen contractuele waarde. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan ROBIN DAS KUNSTSMID hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De Producten en Diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. Het totale bedrag van de bestelling incl. belastingen en indien van toepassing leveringskosten wordt vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.
ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht voor zijn prijzen ten alle tijden te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.3. Workshops en cursussen

Het gebruik van materialen (kolen, ijzer, gas) en het gebruik maken van hamers en andere gereedschappen door de Klant zijn inclusief de vermelde prijs. Geschikte werkkledij dient door de Klant zelf voorzien te worden. Werkkledij bestaat uit niet-brandbare kledij (katoen) en veiligheidsschoenen. Beschermingsmateriaal (lashandschoenen, gehoorbescherming en veiligheidsbril) worden ter plaatse aangekocht of brengt de Klant zelf mee.

3. Facturatie en betaling

3.1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient elke factuur betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Klachten over facturen moeten binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum worden meegedeeld aan ROBIN DAS KUNSTSMID per aangetekend schrijven. De bestelling wordt slechts geleverd of geplaatst wanneer de betaling volledig werd voldaan. De Klant aanvaardt dat de facturen per email kunnen worden verstuurd.
In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden op grond van de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldag. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag met 15% worden verhoogd, met een minimum van 150 euro. In geval van niet-betaling van vervallen facturen, heeft ROBIN DAS KUNSTSMID bovendien het recht de uitvoering van de Producten en Diensten op te schorten tot de gehele betaling is uitgevoerd. Indien, na verloop van 15 dagen na aanmaning door ROBIN DAS KUNSTSMID, nog steeds geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is ROBIN DAS KUNSTSMID gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling te verbreken per aangetekend schrijven, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

3.2. Workshops en cursussen

Workshops of cursussen dienen op voorhand volledig betaald te zijn. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.

3.3. Webshop

De Klant kiest bij de bestelling via de Webshop de betalingswijze. De Klant garandeert ROBIN DAS KUNSTSMID dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de bijhorende verschuldigde bedragen. De validatie geldt in plaats van een handtekening. ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant tot het probleem is opgelost.

4. Levering en uitvoering

4.1. Algemeen

Daar de uitvoerings- en leveringstermijnen beïnvloed kunnen worden door daden van derden of door gevallen van overmacht en toeval, kunnen ze niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds ten indicatieve titel opgenomen. Een opdracht of bestelling die niet op de voorziene datum kan uitgevoerd of geleverd worden, kan derhalve nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding, korting of aan te rekenen intresten, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ROBIN DAS KUNSTSMID en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Bestelde goederen worden meestal geleverd bij de Klant. Of ze worden door de Klant afgehaald op het adres van ROBIN DAS KUNSTSMID. Bestelde goederen kunnen ook ten laste van en steeds op risico van de Klant verzonden worden. ROBIN DAS KUNSTSMID kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een pakket terugkomt wegens een foutief ingevoerd adres, dit is de verantwoordelijkheid van de Klant. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
Het risico van verlies of beschadiging van geleverde zaken, gaat op de Klant over vanaf het ogenblik dat deze feitelijk ter beschikking van de Klant of van zijn aangestelde zijn gesteld of bij verzending de vestiging van ROBIN DAS KUNSTSMID heeft verlaten.
Alle goederen blijven eigendom van ROBIN DAS KUNSTSMID, totdat de volledige prijs in hoofdsom, kosten, intresten en forfaitaire vergoeding volledig aan ROBIN DAS KUNSTSMID is betaald.

4.2. Webshop

Na de ontvangst van de validatie van de aankoop via de webshop op www.robindaskunstsmid.be en de bevestiging van betaling door de bank, zal ROBIN DAS KUNSTSMID de aankoop aan de klant (laten) bezorgen, zoals gekozen door de Klant, evenals een factuur. De producten worden uiterlijk binnen de 30 dagen geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier.
ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht voor om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of klanten te weigeren of een bestelling onvolledig te leveren. Voor niet-geleverde producten zal u als Klant hierover een e-mail ontvangen van ROBIN DAS KUNSTSMID. Teveel betaalde producten worden desgevallend terugbetaald. Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering begonnen zijn.
In principe is een artikel dat niet meer leverbaar is, ook niet beschikbaar in de webshop. Hier moet het nodige voorbehoud gemaakt worden voor fouten in het voorraadprogramma. Bovendien kan het zijn dat een klant het betreffende artikel aan het kopen is in onze toonzaal. We vragen u daarvoor begrip te hebben. De bestellingen via de webwinkel worden constant bijgewerkt. Indien een artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uw betaling wordt uiterst binnen de 15 werkdagen terugbetaald, zonder kosten voor de Klant.
De Klant heeft het recht om af te zien van de aankoop in de webshop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, door dit schriftelijk per e-mail of met een aangetekende zending aan ROBIN DAS KUNSTSMID te melden. De Klant dient de producten op eigen risico en kosten, bij voorkeur in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand te retourneren.
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en ROBIN DAS KUNSTSMID kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van ROBIN DAS KUNSTSMID onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

4.3. Workshops en cursussen

Via de webshop meld je je aan voor inschrijving. Workshops en cursussen worden afgerekend via de website. Je krijgt daarna een bevestigingsmail met al de gegevens.
ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht om workshops en cursussen af te gelasten in geval dat het vereiste aantal deelnemers niet ingeschreven is of in geval van overmacht. Mocht dit gebeuren dan wordt er gezocht naar nieuwe data. Indien nieuwe data niet op korte termijn mogelijk zijn, wordt er een voucher, die min. 1 jaar geldig is, ter waarde van het inschrijvingsgeld bezorgd.
ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
Afmelden of afwezigheid workshops en cursussen door cursist:
• Bij afmelding meer dan 14 dagen voordat de workshop/cursus plaatsvindt, wordt het betaalde bedrag, minus een administratieve kost van 15 euro, volledig terugbetaald.
• Bij afmelding vanaf 14 tot 7 dagen voordat de workshop/cursus plaatsvindt, wordt 50% van het betaalde bedrag teruggestort, minus de administratieve kost van 15 euro.
• Bij afmelding minder dan 7 dagen voordat de workshop/cursus plaatsvindt, wordt het bedrag niet meer terug vergoed.
• Indien men na aanvang van een workshop/cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft met geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Indien je een workshop/cursus niet kunt bijwonen en voor een vervanger kunt zorgen, kan dit enkel bij de start van de cursus en na toestemming van ROBIN DAS KUNSTSMID. De betaalvoorwaarden en afhandeling van de betaling blijven gewoon behouden.
Indien je niet aanwezig kunt zijn tijdens een van de sessies van de meerdaagse cursussen of workshops, laat je dit tijdig weten aan ROBIN DAS KUNSTSMID via telefonisch contact of sms. Indien je meerdere sessies niet aanwezig kunt zijn o.w.v. welke persoonlijke reden dan ook, worden mogelijkheden besproken met ROBIN DAS KUNSTSMID om het project alsnog te kunnen vervolledigen. ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het voorrecht om eventuele uitgestelde sessies te weigeren, indien de periode van 6 maanden na startdatum van de cursus of workshop wordt overschreden.
Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop/cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop/cursus, en te weigeren voor volgende workshops of cursussen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

5. Garantie en Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen

Op maat gemaakte en verkochte (smeed)werken worden niet teruggenomen.
Protesten i.v.m. niet-conforme levering of uitvoering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een termijn van 1 maand vanaf de levering, zo niet wordt het protest als onbestaande beschouwd. De vrijwaring door ROBIN DAS KUNSTSMID t.a.v. de Klant is beperkt tot de vrijwaring voor eigen daad alsmede voor de vrijwaring voor verborgen gebreken welke binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven aan ROBIN DAS KUNSTSMID worden gemeld. ROBIN DAS KUNSTSMID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of onvolledige inlichtingen betreffende de maatvoering vanwege de Klant.
Op alle producten geldt de wettelijke garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.
ROBIN DAS KUNSTSMID kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de gekochte producten.

5.2. Workshops en cursussen

ROBIN DAS KUNSTSMID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of kwetsuren die kunnen voortvloeien door deelname aan de workshops of cursussen of het bijwonen van demonstraties. Er zullen materialen gehanteerd worden en handelingen gesteld worden, die beschadigingen kunnen maken op kleding of persoonlijke spullen. Er zullen technieken en materialen gebruikt worden, die verwondingen kunnen veroorzaken. ROBIN DAS KUNSTSMID kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

5.3. Website en webshop

Elk gebruik van de website www.robindaskunstsmid.be is op risico van de Klant. ROBIN DAS KUNSTSMID is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.
We behouden ons het recht voor om de toegang tot de website te beperken, de inhoud ervan op welk moment te wijzigen of de werking ervan ten allen tijde te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.
De informatie op de website www.robindaskunstsmid.be is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ROBIN DAS KUNSTSMID levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. ROBIN DAS KUNSTSMID zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ROBIN DAS KUNSTSMID kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Het product dat aangekocht wordt via de webshop zal in goede staat zijn. Indien dit niet het geval is, heeft de Klant recht op reparatie, vervanging of terugbetaling.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Algemeen

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle gerealiseerde smeedwerken, kunstwerken of ter beschikking gestelde Producten en Diensten berusten uitsluitend bij ROBIN DAS KUNSTSMID.
Alle teksten, foto’s en beelden, logo’s, product- of bedrijfsnamen vertoond op de website, de Facebookpagina, Instagram en Pinterest van ROBIN DAS KUNSTSMID zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan ROBIN DAS KUNSTSMID of rechthoudende derden. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie ervan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is strikt verboden.

6.2. Workshops en cursussen

Alle materialen die in het kader van de workshops of cursussen worden gecreëerd (handleidingen, aanvullende documentatie, informatie over andere workshops) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden aan derden.
Indien cursisten graag foto’s willen maken tijdens de workshop, dient dit eerst gevraagd te worden aan de ROBIN DAS KUNSTSMID. Alle foto’s en beelden, gemaakt tijdens de workshops door zowel ROBIN DAS KUNSTSMID als Klant, zijn automatisch eigendom van ROBIN DAS KUNSTSMID en auteursrechtelijk beschermd. ROBIN DAS KUNSTSMID behoudt zich het recht om beeldmateriaal, gemaakt tijdens de workshops, te gebruiken als promotiemateriaal voor ROBIN DAS KUNSTSMID.

7. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, lock-down, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten, decreten of beslissingen van lokale besturen. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor ROBIN DAS KUNSTSMID onmogelijk wordt om de Producten en Diensten binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, worden de reeds door ROBIN DAS KUNSTSMID verrichte diensten niettemin naar evenredigheid aan de Klant gefactureerd, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij.

8. Referentie

De Klant geeft ROBIN DAS KUNSTSMID hierbij de toestemming om op de website en marketingmateriaal de Klant als referentie op te nemen m.b.t. de keuze van de Klant voor ROBIN DAS KUNSTSMID en de aard van de geleverde Producten en Diensten.

9. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Wat betreft de inzameling en het gebruik van persoonsgegevens verwijst ROBIN DAS KUNSTSMID naar de privacyverklaring waarvan de meest recente versie steeds beschikbaar zal zijn op de website www.robindaskunstsmid.be.
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

10. Splitsbaarheid – Onafhankelijkheid bepalingen

Indien enig deel of enige clausule van deze Algemene Voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De rechtsverhouding tussen ROBIN DAS KUNSTSMID en de Klant en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zullen de rechtbanken van Hasselt en de hoven van Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Privacybeleid